• Ochrana osobných údajov a informácia o spracúvaní osobných údajov 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je VA Services s.r.o. IČO 52851729 so sídlom Kadnárová 67, Bratislava 83151 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).                                   

Kontaktné údaje:  0907 37 37 92, info@thevirtual.sk                                        

2. Prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje dotknutú osobu v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa v prípade fyzickej osoby.

3. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

4. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. 

5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

6. Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v rozsahu prijímate.

7. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.10.2018